Portfolio > 2013-2014

Hand built slab vase stoneware

Slab vase
Slab vase
stoneware
9x9x10
2014
$380